ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα προϊόν ή υπηρεσία θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Διαχείριση Ποιότητας δεν είναι ο ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος ούτε αφορά την ποιότητα κατασκευής του. Έχει ευρύτερη έννοια και αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της όλης επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό όταν μια επιχείρηση είναι πιστοποιημένη κατά ISO, είναι πιστοποιημένη η ποιότητα της συνολικής λειτουργίας της επιχείρησης και όχι η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αυτή παρέχει προς τους πελάτες.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της διαχείρισης της ποιότητας. Ο γενικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των προδιαγραφών (χαρακτηριστικών) των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών.

 

Στην Technolysis-HTS με γνώση, άρτια τεχνική κατάρτιση, πλήρη αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων που απαιτούνται σε κάθε διαδικασία διαπίστευσης και εμπειρία στους περισσότερους κλάδους εργαστηρίων και φορέων, σας οδηγούμε απλά και με ασφάλεια στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων του ΕΣΥΔ.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα. Ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό από τους πελάτες της αλλά και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι το περισσότερο διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης. Μέχρι το 2010 είχαν εκδοθεί 1.000.000 πιστοποιητικά παγκοσμίως.

Με την εφαρμογή συστήματος κατά ISO 9001 μια επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί σε τομείς όπως:

-Μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα

-Βελτιωμένη παραγωγικότητα / αποδοτικότητα

-Μειωμένες δαπάνες (π.χ. αποφυγή περιττών εργασιών, ενσωμάτωση διαδικασιών, βελτιωμένη ροή διεργασιών κτλ)

-Βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσιών / προϊόντων

-Αυξημένες πωλήσεις / ικανοποιημένους πελάτες

Στην Technolysis – HTS παρέχουμε μία σειρά από υπηρεσίες αξιολόγησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Με μεγάλη πείρα σε θέματα διαχείρισης ποιότητας, εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Σκοπός είναι η επιχείρηση να αποκομίσει όλα τα ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001

Είναι σαφές ότι η πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης από βιομηχανικούς οργανισμούς έχει άμεσες συνέπειες με οικονομικό κόστος (από πληρωμή προστίμων και αποζημιώσεων έως ανάκληση αδειών λειτουργίας). Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Systems – EMS) σε οργανισμούς κάθε τύπου.

Το βασικό διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001:2004  που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό ISO (International Organisation for Standardisation). Το πρότυπο αυτό ανήκει στην σειρά διεθνών προτύπων ISO 14000.

Τα οφέλη που μπορεί να έχει μια επιχείρηση από την εισαγωγή και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι κυρίως τα εξής:

Κέρδη από την εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Μείωση του κόστους επεξεργασίας και απόρριψης λυμάτων

Βελτίωση της γενικής εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό

Ελαχιστοποίηση των προστίμων από παραβάσεις της νομοθεσίας.

Στην Technolysis – HTS παρέχουμε πιστοποίηση κατά ISO 14001 που σας εξασφαλίζει:

-Αξιοπιστία, διότι συνεργαζόμαστε με τους πλέον αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης.

-Ευκολία καθώς προτείνουμε απλές και ρεαλιστικές διαδικασίες που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση και σε κάθε κλάδο.

-Ταχύτητα μια και ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μικρό χρόνο σε χάρη στην εμπειρία και την άριστη κατάρτισή μας.

-Οικονομία επειδή καλύπτουμε τις υποχρεώσεις σας  πιο οικονομικό τρόπο χάρη στην μεγάλη εμπειρία μας.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 22000

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων. Στόχος είναι η επίτευξη προϊόντων διατροφής, ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Βάσει του ισχύοντος, πλέον, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν, προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα. Περιλαμβάνονται δηλαδή συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, υπεραγορές catering, ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης κ.λ.π.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων έχουν ως εξής:

-Εδραιώνεται στη συνείδηση του καταναλωτή η δέσμευση της εταιρείας ότι προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή.

-Μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

-Αποκτά η επιχείρηση πλεονέκτημα καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP αλλά αποκτά και προβάδισμα στις εξαγωγικές της δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

-Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

-Αποδεικνύεται η ικανότητα της επιχείρησης να παράγει ασφαλή τρόφιμα και η ευαισθησία της στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Στην Technolysis– HTS βασιζόμενοι στην εμπειρία μας σε πολλούς κλάδους τροφίμων μελετούμε τις ανάγκες σας, διορθώνουμε τις πρακτικές του προσωπικού σας και ανεβάζουμε το επίπεδο ασφάλειάς σας με ουσιαστικές και οικονομικές παρεμβάσεις, οδηγώντας σας γρήγορα, οικονομικά και με απλά βήματα στην πιστοποίηση.

X