ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Τεχνικές μελέτες - Μελέτες βιωσιμότητας

Άδειες Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Στην Technolysis – HTS αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την έκδοση Αδειών Λειτουργίας, καταστημάτων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών, διεκπεραιώνοντας όλες τις απαραίτητες μελέτες, τα σχεδιαγράμματα καθώς και τη διαχείριση των φακέλων στις Υπηρεσίες.

– Άμεσος επιτόπου έλεγχος της καταλληλότητας και πληρότητας προϋποθέσεων Νομοθεσίας για Άδεια Λειτουργίας. Ο προέλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να αποφεύγονται κάθε είδους προβλήματα, όπως για παράδειγμα να ενοικιάζονται ή να αγοράζονται ακατάλληλοι χώροι, που δεν αδειοδοτούνται.

– Έγκαιρη ενημέρωση για την λήξη των Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων και ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας όπου και όταν αυτό απαιτείται.

Η εμπειρία και η άριστη γνώση της νομοθεσίας και της διαδικασίας, μας δίνει τη δυνατότητα να συντάσσουμε και να διεκπεραιώνουμε όλες τις απαιτούμενες μελέτες και εγκρίσεις ταυτόχρονα. Στόχος μας, είναι να συνδυάζουμε την οικονομικότερη και καλύτερη για σας λύση στους μικρότερους χρόνους.

Μελέτες Βιωσιμότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τα προϊόντα μας; Είμαστε καθημερινά δίπλα σας.