Eισαγωγή

O ιστότοπος www.technolysis-hts.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος), με Διακριτικό τίτλο “ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS” – (ΓΕΜΗ 134460304000) που δημιούργησε και λειτουργεί η ομόρρυθμος εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΤΣΑΜΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο.Ε., που εδρεύει στην Δημοκρίτου 3, Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008 με Α.Φ.Μ. 800657294 και Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Διατηρεί δε και σημείο λιανικής πώλησης επί της οδού αυτής. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@technolysis-hts.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310785180, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα e-technolysis.gr το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.technolysis-hts.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Γενικοί όροι
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.technolysis-hts.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα technolysis-hts.gr (e-technolysis.gr) ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων & Πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη
Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα technolysis-hts.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο www.technolysis-hts.gr
Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.
Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και την ενημέρωση. Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προσωπικά Στοιχεία
Για την χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.technolysis-hts.gr, μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας είτε ως επισκέπτης είτε πραγματοποιώντας εγγραφή.
Θα σας ζητηθούν, κατά την εγγραφή, να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (Όνομα χρήστη «user name», κωδικός πρόσβασης «password», ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση «e-mail address», διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο επικοινωνίας), για την δημιουργία λογαριασμού και την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού και προκειμένου να καθίσταται δυνατή η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση κάθε χρήστη/πελάτη.

Μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων, εφόσον υπάρχει λόγος, που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε την χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά.
Οι πληροφορίες αυτές δεν καθίστανται γνωστές σε τρίτους εντός ή εκτός Ε.Ε., ούτε χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και μόνο για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές σας μαζί μας (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) και προστατεύονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στον server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας.

Δεδομένα όπως Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση αποστολής, Τηλέφωνο και ότι αναγράφεται στο Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ)  κοινοποιούνται στην Εταιρεία “ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΡΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ”, με διακριτικό τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ” και στην ” ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.” Εάν θέλετε να δείτε τους όρους  και την πολιτική επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Γενικής Ταχυδρομικής, δείτε εδώ. Για τους όρους των ΕΛΤΑ δείτε εδώ

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου μας από μέρους σας και η υποβολή προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγονται τη συγκατάθεσή σας. Όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ (GDPR) – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679.
Με την συμπλήρωση των στοιχείων σας, ενημερώνεται αυτόματα και η βάση δεδομένων που διατηρεί η εταιρεία μας με όλους τους χρήστες. Η βάση αυτή διατηρείτε έως ότου κάνετε διαγραφή. Δεν γίνεται καμία επεξεργασία και χρησιμεύει μόνο για τον εντοπισμό των προϊόντων που παραγγέλθηκαν στην περίπτωση που ζητηθεί από εσάς τεχνική υποστήριξη ή άλλη σχετική ερώτηση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφή ο λογαριασμός, παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στην διεύθυνση  info@technolysis-hts.gr.

Ασφάλεια
Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ – HTS αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ – HTS επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο:
α) Ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και
β) Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password),

οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.

Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ – HTS δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Κρυπτογράφηση
Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από Δικαστική Απόφαση ή απόφαση άλλης Δημόσιας Αρχής.

Στην περίπτωση που η εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους στο email : info@technolysis-hts.gr.

Αγορά προϊόντων
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το τελευταίο έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει.
Σε παραγγελίες με μέθοδο πληρωμής την Αντικαταβολή και αξίας άνω των 200€, ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή το 10% της αξίας των προιόντων.

Εικόνες Προιόντων – Τεχνικά χαρακτηριτικά
Οι εικόνες των προιόντων στην σελιδα μας είναι ενδεικτικές και ως ήταν το προιόν την χρονική στιγμή της ανάρτησης. Οποιαδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις από τον κατασκευαστή πιθανόν να μην εμφανίζονται. Το ίδιο ισχύει και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προιόντων. 

Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Αποστολή – Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της αγοράς. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες μας κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται σε 1-3 ημέρες.

Επιστροφές Προϊόντων
Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα επιστρέφονται από τον πελάτη προς το κατάστημα με τον ίδιο τρόπο και την ίδια εταιρεία μεταφορών που τα παρέλαβε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.
Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη παρουσίαζε ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας) ή ήταν κακής και ελαττωματικής ποιότητας (κατεστραμμένο κατά την μεταφορά, κ.λ.π.) ο πελάτης οφείλει είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει να επιστρέψει το προϊόν την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παρελήφθη από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς περαιτέρω φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν. Στις περιπτώσεις αυτές η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.
Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο technolysis-hts.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το technolysis-hts.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η technolysis-hts.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω www.technolysis-hts.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@technolysis-hts.gr. Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω του σελίδας εγγραφής της technolysis-hts.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών
Η www.technolysis-hts.gr διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβασή στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ό συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στην www.technolysis-hts.gr ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.
Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιούνται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύεται ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το technolysis-hts.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
• Η ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS ΟΕ εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για 12 μήνες από την αρχική ημερομηνία αγοράς.
• Η εγγύηση ισχύει με την επίδειξη της αποδείξεως ή του τιμολογίου αγοράς.
• Η εγγύηση καλύπτει την βλάβη της συσκευής με δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και σε καμιά περίπτωση την αντικατάσταση της συσκευής. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο όταν είναι αδύνατη η επισκευή της. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία μπορεί να την αντικαταστήσει με άλλη, ίδιων ή αντίστοιχων τεχνικών χαρακτηριστικών, του ιδίου ή διαφορετικού κατασκευαστή. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ή αντικατάστασης ενός προϊόντος, που είναι εντός εγγύησης, η υποχρέωση της εταιρείας περιορίζεται στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για την αγορά του προϊόντος.
• Η επισκευή της συσκευής δεν επεκτείνει τον χρόνο της εγγύησης από την αρχική ημερομηνία αγοράς.
• Η εγγύηση του προϊόντος καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της βλάβης και δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης.
• Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς την εταιρία καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
• Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να λύσει οποιαδήποτε τεχνική απορία σχετικά με το προϊόν. Έτσι η αυθαίρετη επιλογή χρήσεως εκτός των ορίων λειτουργίας που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης / τοποθέτησης ή εγκατάστασης της συσκευής αποτελεί ευθύνη του πελάτη.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ
1. Τον καθαρισμό και την συντήρηση της συσκευής.
2. Τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αναβαθμίσεις που μπορούν να γίνουν στο μέλλον σε όμοια προϊόντα.
3. Τα έξοδα μεταφοράς ( παραλαβής και παράδοσης)
4. Βλάβες που προκλήθηκαν από: Κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, κεραυνό, υπέρταση αυξομείωση της τάσεως δικτύου, ανάποδη πολικότητα στην τροφοδοσία του προϊόντος, Υπέρταση στην τηλεφωνική γραμμή PSTN. Η γραμμή τροφοδοσίας και η τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει να προστατεύονται από υπέρταση π.χ. SPD-440, φωτιά, υγρασία / πλημμύρα, πτώση η χτύπημα της συσκευής, τροποποιήσεις και επεμβάσεις στο προϊόν, καμένα τροφοδοτικά και καμένες πλακέτες μηχανική καταπόνηση.
5. Σε πίνακες συναγερμού τύπου PANEL, Βλάβες που προκλήθηκαν στις εξόδους και στην τροφοδοσία από την σύνδεση ενσύρματων σειρήνων ή ενσύρματων ανιχνευτών. Επίσης σε όλους τους πίνακες θα πρέπει οι σειρήνες να οδηγούνται μέσω ρελέ (με δίοδο).
6. Υποδοχές καρτών μνήμης SD  και καρτών κινητής τηλεφωνίας SIM.
7. Αναλώσιμα είδη ( μπαταρίες, κάρτες μνήμης SD κ.λ.π).
8. Τηλεχειριστήρια, μαγνητικές επαφές (ασύρματες, ενσύρματες), αισθητήρες κ.λ.π.
9. Βλάβες που προκλήθηκαν από:
α) Λανθασμένα ή Επικίνδυνα σημεία τοποθετήσεως / εγκατάστασης της συσκευής (σε επαφή η πάνω σε φούρνο μικροκυμάτων, σε χώρους που υπάρχουν πολύ υψηλά ηλεκτρικά ή μαγνητικά πεδία, κ.λ.π.).
β) Χώρους που υπάρχουν μεγάλοι ηλεκτρικοί κινητήρες οι οποίοι δημιουργούν στο δίκτυο τροφοδοσίας υψηλές επαγωγικές αιχμές τάσεως και οι οποίες μέσω του τροφοδοτικού μπορούν να καταστρέψουν την συσκευή.
γ) Όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον λειτουργίας της συσκευής.
10. Η αποδοχή μιας συσκευής για επισκευή ή για την εκτέλεση εργασιών εντός του πλαισίου, όπως στο παρόν ορίζεται δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση ή και αποδοχή τυχόν αξιώσεων συνδεομένων με τις διατάξεις περί ευθύνης για ελαττώματα.
11. Οι επισκευές πραγματοποιούνται από την ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS. Ο πελάτης δεν επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση επισκευών σε τρίτους. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν δικαιούται να αξιώνει αποζημίωση για το κόστος επισκευής.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – SERVICE

1. Έλεγχος συσκευής εκτός εγγύησης                             15€ 
(Μετά τον έλεγχο, θα ενημερωθεί ο πελάτης εάν είναι επισκευάσιμη η συσκευή, για το κόστος και χρόνο επισκευής).
2. Έλεγχος συσκευής εντός εγγύησης χωρίς βλάβη     15€
3. Επισκευή συσκευής εκτός εγγύησης – κατόπιν συνεννόησης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
 • Οι συσκευές ελέγχονται μόνο για την βλάβη που αναφέρεται από τον πελάτη κατά την είσοδο στο service,
 • Πριν την αποστολή θα προηγείτε επικοινωνία Τηλεφωνική ή με e-mail και θα δίνεται αριθμός RMA που θα γράφετε καθαρά στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας (δίπλα στην διεύθυνση αποστολής).
 • Συσκευές οι οποίες δεν συνοδεύονται απο αριθμό RMA και από λεπτομερή περιγραφή της βλάβης, δεν θα παραλαμβάνονται στο service και θα επιστρέφονται στον πελάτη με δικά του έξοδα.
 • Μετά  την παρέλευση 15 ημερών απο την ημέρα αγοράς, η μεταφορά των προς επισκευή προϊόντων, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της εγγύησης είναι η προσκόμιση (πρωτότυπο ή αντίγραφο) του παραστατικού αγοράς.
 • Σε περίπτωση που ο αγοραστής αμφισβητεί ότι η βλάβη σε προϊόν εντός εγγύησης δεν προκλήθηκε από λάθος συνδεσμολογία, υπέρβαση τροφοδοσίας, υπερτάσεις τηλεφωνικού δικτύου, κεραυνούς, έκθεση σε ακραίες συνθήκες, κακή χρήση γενικότερα, αλλά είναι ελαττωματικό το ίδιο το προϊόν, τότε ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει να αποσταλεί το προϊόν στην κατασκευάστρια εταιρεία με δικά του έξοδα για την εξακρίβωση του τρόπου πρόκλησης της βλάβης.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Η TΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.
2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής, η ΤΕΧΝΟΛΥΣΗ-HTS δεν φέρει καμία ευθύνη για τις ζημιές, τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που πιθανόν να προκληθούν στον φυλασσόμενο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών αποθετικών ή θετικών ζημιών, καθώς και για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.
Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την λήψη των πληροφοριών, είτε με έγγραφα είτε με σταθερά μέσα, που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή από υπαναχώρηση, είναι ότι θα πρέπει, τόσο το ίδιο το προϊόν, όσο και η συσκευασία του να παραδοθούν στο κατάστημα μας στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του προϊόντος, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν, και φυσικά χωρίς φθορές στο ίδιο ή την συσκευασία του, η οποία (συσκευασία) θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση,  το κατάστημα μας δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή ή την πίστωση του προϊόντος.  Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή γίνεται πάντα με έξοδα και ευθύνη του πελάτη.

 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.
 • Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από την εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας τους ή του επίσημου εισαγωγέα. Ο χρόνος διάρκειας της εγγύησης του κάθε προϊόντος, ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το προϊόν και την πολιτική εγγυήσεων της κάθε αντιπροσωπείας.
Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει:

 • Βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ).
 •  Αναλώσιμα υλικά, όπως μπαταρίες, λάμπες, κλπ.
 • Αναβαθμίσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις ή εξελίξεις που μπορούν να γίνουν σε όμοιες συσκευές.
 • Σε δικτυακά προϊόντα που ελέγχονται με εφαρμογή σε κινητό, μέσω Server του κατασκευαστή, η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο server σταματήσει να λειτουργεί ή απαιτήσει συνδρομή ή η εφαρμογή κατέβει από το Internet (Playstore – App Store).
 • Σε προϊόντα που για στην λειτουργία τους περιλαμβάνεται η αποστολή MMS ή E-mail όπως οι κάμερες Κυνηγού/Μελισσοκόμου, η εταιρεία μας δεν έχει καμία ευθύνη για την σωστή λειτουργία των MMS/Email λόγω ρυθμίσεων ή απαιτήσεων παρόχου π.χ. Google.
  Η επιλογή παρόχου email, η δημιουργία λογαριασμού και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις είναι ευθύνη και υποχρέωση του κατόχου της κάμερας και η αδυναμία αποστολής φωτογραφιών μέσω email από την κάμερα δεν αποτελεί πρόβλημα της κάμερας.
  Τυχόν αλλαγές στην πολιτική των Παρόχων E-mail ή κινητής τηλεφωνίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποστολής email, MMS, SMS  ή την χρέωση αυτών δεν αποτελούν πρόβλημα ή ελάττωμα της κάμερας και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.
 • Σε προϊόντα που απαιτούν φόρτιση της μπαταρίας τους ή έλεγχο των αρχείων τους μόνο από θύρα USB Υπολογιστή και “Ασφαλή κατάργηση συσκευών & εξαγωγή αποθηκευτικών μέσων” (Safely Remove Hardware) πριν την εξαγωγή τους όπως π.χ. τα USB Voice Recorder (καταγραφικά ήχου με USB σύνδεση), ή εταιρεία μας δίνει εγγύηση μόνο DOA (Dead On Arrival), δηλαδή ότι το προϊόν θα λειτουργεί κατά την παραλαβή.

Σε κάθε περίπτωση, και λόγω του μεγάλου όγκου διαφορετικών από την φύση τους προϊόντων, η εταιρεία μας είναι πάντα στην διάθεση σας ώστε να καλύψει κάθε απορία σας σχετικά με την πολιτική εγγύησης του προϊόντος ή των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν, γραπτώς, τηλεφωνικός ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως επίσης να σας ενημερώσουμε για τον πάροχο της εγγύησης, το διάστημα της εγγύησης, το διάστημα αποκατάστασης της βλάβης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.